Økonomi

Man betaler en omkostningsbestemt husleje. Huslejen er afhaengig af boligens storrelse, indkomstforhold og formue.
Ydelser som beboerne modtager uden saerskilt beregning: personlig pleje, terapi, rengoring, underholdning og traditionelle arrangementer. Der kan dog forekomme arrangementer med brugerbetaling, eksempelvis busture udover det saedvanlige og ferieophold.
Hvis De onsker at afholde en sammenkomst f.eks. fodselsdag er De velkommen til at lane Oasen uden beregning. Dog kun i alle hverdage, i dagarbejdstiden fra kl. 9.00-15.00. Aftal tid med Oasens personale. Hjemmet stiller service til radighed, ligeledes uden beregning, men ikke personale. Der kan maksimalt vaere 10 personer til et sadant arrangement og Oasen skal efterlades i opryddet tilstand.
Betalte ydelser: Det forventes at man som minimum kober frokost og aftensmad.
Hvis man eksempelvis skal ud af huset til et arrangement kan maden afbestilles skriftligt hos gruppelederen 4 dage for.
Personalet vil i vid udstraekning sikre sig at den enkelte beboer far tilfort en tilstraekkelig kost.
Morgenmad 780,00 kr.
Varm mad 1.140,00 kr.
Kold mad 1.140.00 kr.
Folgende ydelser kan vaelges til og fra og betales en gang manedligt:
Toiletartikler 130,00
Vask og rens af eget toj 147,00
Leje og vask af linned 381,00
Brug af vaskemaskine (inkl. saebe og tumbler) 255,00 (Der ma ikke anvendes skyllemiddel, da maskinen selv indtager det)
Der er pa OK-Hjemmet Thea indlagt hybridnet. Det koster 260,- pr. maned, som bliver opkraevet sammen med de ovrige ydelser.
Nar De flytter ind, vil De blive orienteret naermere om, i hvilket omfang institutionen kan hjaelpe Dem med administrationen af Deres daglige okonomi. Hvis De onsker dette, vil der blive indgaet en skriftlig aftale herom.
Opbevaring Institutionen kan opbevare kontante belob, dog maksimalt 1.000 kr. samt en bankbog, hvor det indestaende belob ikke ma overstige 20.000 kr. Har De bankboger med indestaende over 20.000 kr., vaerdipapirer eller lignende, ma De fa hjaelp fra Deres parorende eller soge professionel
bistand, f.eks. hos bank, advokat eller andre vedrorende opbevaring af disse formueeffekter. Har De kontante belob ud over 1.000 kr., bor disse indsaettes pa en bankkonto.
"Orientering til beboerne om institutionens muligheder for at opbevare eller administrere penge, bankboger og andre vaerdigenstande" bedes ved indflytningen afleveret i underskrevet stand i hjemmets bogholderi. Retningslinierne er udarbejdet af Frederiksberg Kommune. Det kontante belob og bankbogen som De onsker opbevaret skal afleveres til forstanderen nar De flytter ind. De vil modtage en kopi af den indgaede opbevaringsaftale.
Institutionen kan ikke patage sig at opbevare andre vaerdigenstande, herunder vaerdifulde smykker. Har De sadanne vaerdigenstande, bor ogsa disse vaerdier opbevares, f.eks. i en boks i banken.
Sikkerhedsboks findes i den enkelte lejlighed. Af hensyn til sikkerheden er det kun forstanderen, gruppelederne og den ansvarshavende aftenvagt, der har nogler hertil.
Inden De flytter ind pa Thea, bedes De underskrive en fuldmagt til Thea som betyder at sagsbehandleren betaler servicepakken til Thea og derefter indsaetter resten af pensionen pa Deres konto - altsa en slags PBS.
Beboeren eller den der varetager okonomien far en gang manedligt tilsendt en regning pa de ydelser som er valgt.

Man betaler en omkostningsbestemt husleje. Huslejen er afhaengig af boligens storrelse, indkomstforhold og formue.

Kommunen udfærdiger et boligdokument som skal underskrives og som opbevares i botedets bogholderi.

Ydelser som beboerne modtager uden saerskilt beregning: personlig pleje, terapi, rengoring, underholdning og traditionelle arrangementer. Der kan dog forekomme arrangementer med brugerbetaling, eksempelvis busture udover det saedvanlige og ferieophold.

Hvis De onsker at afholde en sammenkomst f.eks. fødselsdag er De velkommen til at låne Oasen uden beregning. Dog kun i alle hverdage, i dagarbejdstiden fra kl. 9.00-15.00. Aftal tid med Oasens personale. Bostedet stiller service til radighed, ligeledes uden beregning, men ikke personale. Der kan maksimalt vaere 10 personer til et sådant arrangement og Oasen skal efterlades i opryddet tilstand.

Betalte ydelser: Det forventes at man som minimum køber og spiser frokost og aftensmad.

Hvis man eksempelvis skal ud af huset til et arrangement kan maden afbestilles skriftligt  4 dage før.

Personalet vil i vid udstrækning sikre sig at den enkelte beboer for tilført en tilstrækkelig kost.

Der er på Bostedet Thea indlagt hybridnet, som er en obligatorisk ydelse.

Nar Du flytter ind, vil Du blive orienteret nærmere om, i hvilket omfang institutionen kan hjælpe Dig med administrationen af Din daglige okonomi. Hvis Du ønsker dette, vil der blive indgået en skriftlig aftale herom.

"Orientering til beboerne om institutionens muligheder for at opbevare eller administrere penge, bankbøger og andre værdigenstande" bedes ved indflytningen afleveret i underskrevet stand i bostedets bogholderi. Retningslinierne er udarbejdet af Frederiksberg Kommune. Det kontante belob og hævekort som Du ønsker opbevaret skal afleveres til forstanderen når Du flytter ind. Du vil modtage en kopi af den indgåede opbevaringsaftale.

Institutionen kan ikke påtage sig at opbevare andre værdigenstande, herunder værdifulde smykker. Har Du sådanne værdigenstande, bor ogsa disse værdier opbevares, f.eks. i en boks i banken.

Sikkerhedsboks findes i den enkelte lejlighed. Af hensyn til sikkerheden er det kun forstanderen, gruppelederne og den ansvarshavende aftenvagt, der har nøgler hertil.

Inden Du flytter ind på Bostedet Thea, bedes Du underskrive en fuldmagt til Bostedet  Thea, således at betalingen for de købte ydelser bliver trukket over PBS.