Medicin

Instruks vedrørende medicinhåndtering.

 

Formålet med denne instruks er at sikre at de af Sundhedsstyrelsens standarder, at Frederiksberg Kommunes instruks om medicinhåndtering og den gældende praksis på Thea er entydige, og samtidig opfyldes kravet om lokale skriftlige retningslinier.

Sundhedsstyrelsens standarder & delstandarder er skrevet med sort.

Praksis på Thea er angivet efter hvert punkt i kursiv skrift & med rødt.


1. Medicinhåndtering.

Standarder.

1.1

Personalet sikrer, at medicinordinationer er dokumenteret korrekt.

Formål: at forhindre, at der opstår fejl i dokumentationen af den medicinske behandling

Delstandarder.

1.1.1.

Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal følgende dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser:

1.1.1.2.

Dato for ordinationen (dag, måned, år)

eller ændring heri (inkl. ophør)

Ved ny ordination, ændring i dosis eller ved seponering skrives ændringen i Bostedet under daglige noter, og  i medicin.

1.1.1.3.

Den ordinerende læges navn/sygehusafdeling.

Den psykofarmakologiske behandling forestås på Thea af en overlæge fra psykiatrisk afdeling  ( for beboere under 65.) Hos beboere over 65 varetages den psykofarmakologiske behandling enten af gerontopsykiatrisk team eller af egen læge.

Somatisk sygdom behandles af praktiserende læge.

Ved akut opstået sygdom kontaktes vagtlægen og som udfra symptomer enten ordinerer evt. medicin telefonisk eller sender en vagtlæge til Thea.

1.1.1.4.

Præparatets navn, dispenseringsform

(f.eks. tabletter, mixtur) og styrke.

Under  medicin noteres ovenstående, og opmærksomheden er rettet mod at de enkelte præparater ofte substitueres, altså ændrer navn. Hvis et præparat substitueres skal ændringen af navnet fremgå under  medicin i Bostedet.

1.1.1.5.

Dosis, herunder tidspunkt for indgift.

Under medicin i Bostedet noteres tidspunkt, kl. 8,12,17, 22. Hvis medicinen skal gives på andre tidspunkter eller 1 eller 2 gange ugentligt noteres dette i bemærkninger.

1.1.1.6.

Enkeltdosis og maximal døgndosis for pn. medicin.

Ovenstående noteres under medicin i Bostedet under  bemærkninger.

1.1.1.7.

Behandlingsindikation.

Der noteres under bemærkninger mod hvilke symptomer medicinen er rettet. Vær opmærksom på at Bostedet er knyttet op til lægemiddelkataloget og at man her kan finde virkninger samt bivirkninger og udseende af medicinen.

1.1.2.

Der er overensstemmelse mellem ordinationen i institutionens sygeplejefaglige optegnelser og medicinskemaet.

Ved modtagelse af medicin enten i dosispakninger eller i original emballage sikrer spl./ass. at ordinationen er enslydende med det noterede i Bostedet, og ligeledes at dosseringskort fra apoteket og optegnelserne i Bostedet er enslydende. Der skal gøres opmærksom på, at det ALTID er optegnelserne i Bostedet  der er gældende, idet ændringer i ordinationer ikke kan ændres fra den ene dag til den anden i dosispakningerne.

Hvis en tablet skal fjernes fra dosispakningen skal dette fremgå af dagbogsnotat i Bostedet.

1.2.

Personalet sikrer, at der forefindes medicin til beboeren i overensstemmelse med medicinordinationen, og at medicinen opbevares forsvarligt.

Formål: At sikre, at beboeren altid har den ordinerede medicin i sin medicinbeholdning og at medicinen opbevares korrekt i relation til holdbarhed, tilgængelighed og forsvarlig håndtering af medicinen.

Delstandarder.

1.2.1.

Medicin opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

Medicin opbevares i beboerens medcinskab eller, hvis omstændighederne kræver det, i afdelingens medicinskab i bogruppe 3.

Medicinansvarlige på Thea er sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

1.2.2.

De enkelte beboeres medicin opbevares tydeligt adskilt fra de øvrige beboeres medicin.

Der er tydelig mærkning på emballage, hvis medicinen opbevares i ? det store medicinskab?.

1.2.3.

Der forefindes ikke fælles medicin, nødberedskab eller akut depot af medicin, med undtagelse af adrenalin.

Adrenalin forefindes i køleskabet i bogruppe 7, samt i medicinskabet hos de enkelte beboere som får medicin der kan udvikle anafylaktisk chok ordineret af egen læge. Ved anafylaktisk chok gives 0,6 ml. Adrenalin im. og der ringes 112.

1.2.4.

Doseringsæsker, og andre beholdere med ophældt medicin er mærket med beboerens navn og personnummer.

Som ovenstående samt stuenummer.

 

1.2.5.

Ophældt pn-medicin, doseret i ordinerede doser er mærket med beboerens navn og personnummer samt præparatets navn og dosis.

Der ophældes ikke pn-medicin til senere brug, medmindre det er aftalt, at beboeren er selvadministrende.. Det betyder at pn-medicin ALTID udleveres af en medicinansvarlig.

1.2.6.

Beboerens medicin forefindes i overensstemmelse med ordinationen.

Se 1.6.4.

1.3.

Personalet sikrer, at der er overensstemmelse mellem den ordinerede og den ophældte medicin.

Formål: at forhindre at der opstår fejl i forbindelse med medicinophældningen.

Delstandarder.

1.3.1.

Der er overensstemmelse mellem tabletantal i medicinskemaet og indholdet i doseringsæskerne.

Hos beboere der ikke får deres medicin i dosispakninger ophældes medicin i henhold til god praksis. Medicinskemaet følges nøje, ordinationen på emballagen checkes og det sikres at antallet af tabletter i doseringsæsken svarer til det antal der står i medicinskemaet.

1.4.

Personalet sikrer at beboeren får den ordinerede medicin i den rette dosis og på det rette tidspunkt.

Formål: at forhindre at der opstår fejl i forbindelse med medicinadministrationen.

Delstandarder.

1.4.1.

Udlevering af medicin sker på grundlag af identifikation ved navn og personnummer/fødselsdato og ?år / sikker genkendelse.

På Thea vil det faste personale være sikre på identifikation. Ved medicinansvarlig vikar er det dennes ansvar jævnfør god praksis at være sikker på ovenstående.

1.4.2.

Udlevering af pn-medicin begrundes og dokumenteres i de sygeplejefaglige optegnelser.

Pn-medicin udleveres udfra et fagligt skøn, og dosis og klokkeslæt for udleveringen noteres i Bostedet. Virkning og bivirkning beskrives i dagbogen.

1.5.

Fejl og utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser. Der skal i Bostedet udfyldes skemaet utilsigtede hændelse som sendes direkte som mail til forstanderen.

Formål: At sikre at fejl og utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering beskrives og giver anledning til refleksion.

Hvis medicin gives til en forkert beboer eller dosis ikke svarer til den ordinerede SKAL dette beskrives som utilsigtet  hændelse. Psykiater eller egen læge skal orienteres og under hensyntagen til hvilken fejl der er begået ordinere den videre behandling. Ved fejl og utilsigtede hændelser skal proceduren undersøges og granskes så lignende fejl i fremtiden undgås.

1.6.

Der foreligger skriftlige instrukser for medicinhåndtering.

Formål: At sikre at medicinhåndteringen er i overensstemmelse med gældende regelsæt og at personalet kender deres opgaver og ansvar i forbindelse med medicinhåndtering.

De skriftlige instrukser beskriver:

1.6.1.

Hvilken kompetence de enkelte faggrupper har i forbindelse med medicinhåndtering.

Den medicinansvarlige kan uddelegere medicinudleveringen til ikke- medicinansvarligt personale, hvis pågældende er sikker udi hvilke kriterier der skal være opfyldt for gøre dette. Dvs sikker identifikation, viden om hvilken medicin der udleveres, kontrol af antal af tabletter osv.

Fast ordineret medicin til injektion gives af en sygeplejerske/social- og sundhedsassistent, sygeplejersken har sikret sig at social- og sundhedsassistenten er i stand til at udføre korrekt injektionsteknik.

1.6.2.

Dokumentation af medicinordinationer, herunder telefonordinationer, ordinationsændringer, receptfornyelse og ophør med medicin.

Ved nye ordinationer eller ændringer i den medicinske behandling noteres dette i beboerens journal af hvilken der faxes en kopi fra Frederiksberg Hospital efterfølgende til Thea. (et EPM skema). Ved akutte ændringer kontaktes overlægen på psykiatrisk afdeling eller dennes stedfortræder telefonisk, og ordinationen kan således modtages telefonisk. De medicinansvarlige har kompetence til at modtage skriftlige og mundtlige ordinationer.

Medicinsk behandling af somatiske sygdomme varetages af praktiserende læge

Ved mundtlig ordination skal både lægen & plejepersonalet sikre sig, at ordinationen er korrekt nedskrevet og korrekt forstået.

1.6.3.

Medicinadministration herunder instrukser for identifikation af beboeren og beboerens medicin.

Ved medicinadministration skal følgende iagtages: Sikker identifikation, ved udlevering af dosispakket medicin checkes at indholdet af posens indhold

(antallet af tabletter)svarer til det antal der er angivet på posens forside, ved udlevering af medicin fra dosisæske checkes antallet af tabletter med medicinskema. Pn-medicin skal ALTID udleveres af en medicinansvarlig.

1.6.4.

Modtagelse af medicin, herunder kontrol og dokumentation af at medicinen er i overensstemmelse med ordinationen.

Ved modtagelse af medicin enten i dosispakninger eller i original emballage sikrer spl./ass. at ordinationen er enslydende med det noterede i Bostedet, og ligeledes at dosseringskort fra apoteket og fortegnelserne i Bostedet er enslydende. Der skal gøres opmærksom på, at det ALTID er optegnelserne i Bostedet der er gældende, idet ændringer i ordinationer ikke kan ændres fra den ene dag til den anden i dosispakningerne.

Hvis en tablet skal fjernes fra dosispakningen skal dette noteres samt fremgå af dagbogen.

Ved dosispakninger kontrolleres det første døgn, at dosis svarer til det af apoteket fremsendte doseringskort. Der signeres for modtagelse ogder signeres på en samlede liste at indholdet i poserne er korrekt. Hvis der er mangler og fejl i doseringen fra apotekets side, kontrolleres samtlige doseringsposer for perioden, og apoteket kontaktes straks.

1.6.5.

Rekvisition og opbevaring af medicin.

Fornyelse af recepter sker enten via psykiatrisk ambulatorium eller via egen læge. Dette kan gøres pr. fax eller pr. telefon af medicinansvarlige.

Medicin opbevares i beboerens medcinskab eller, hvis omstændighederne kræver det, i afdelingens medicinskab i bogruppe 3.

1.6.6.

For ophældning af medicin i doseringsæsker og i medicinbægre.

Hos beboere der ikke får deres medicin i dosispakninger ophældes medicin i henhold til god praksis. Medicinskemaet følges nøje, ordinationen på emballagen checkes og det sikres at antallet af tabletter i doseringsæsken svarer til det antal der står i medicinskemaet.

1.6.7.

Håndtering af dosisdispenseret medicin

Sikker identifikation, ved udlevering af dosispakket medicin checkes at indholdet af posens indhold

(antallet af tabletter) svarer til det antal der er angivet på posens forside.

1.6.8.

Medicinhåndtering ved indflytning og overflytning fra anden institution eller sygehus.

De fleste nye beboere kommer fra Frederiksberg Hospitals Psykiatriske afdeling eller er allerede tilknyttet distriktspsykiatrien . Her medfølger en EPM skema, som beskriver beboerens aktuelle medicinforbrug. Dette skrives ind i Bostedet under medicin. Hvis beboeren behandles for somatisk sygdom kontaktes egen læge og medicinordination afstemmes helst skriftligt.

1.6.9.

Opbevaring af medicin.

Medicin opbevares i beboerens medicinskab eller, hvis omstændighederne kræver det, i afdelingens medicinskab i bogruppe 3.

Seponeret medicin returneres til apoteket.

Medicinansvarlige på Thea er sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

1.6.10.

Håndtering af medicin efter udløbsdato

Der kontrolleres løbende at medicinens holdbarhed er gældende, og ved udløbsdato returneres medicinen til apoteket til destruktion.

1.6.11.

Bortskaffelse af medicin.

Udløben og seponeret medicin returneres til apotek til destruktion

Ved dødsfald tilhører medicinen boet efter afdøde. Er der ingen pårørende, eller ønsker de pårørende ikke at påtage sig opgaven med at destruere medicinen, sendes medicinen til destruktion på Apoteket.

 

1.6.12.

Procedure ved beboerens egen administration af medicin.

Hvis en beboer selv ønsker at administrere sin medicin eller det findes hensigtsmæssigt i forhold til kompliance aftales dette med psykiateren, noteres under medicin i Bostedet.

 

1.6.13.

Beboernes anvendelse af alternativ medicin og håndkøbsmedicin.

Hvis vi ved at beboeren indtager alternativ medicin skal det noteres i Bostedet under medicin. Vi oplever også at beboeren selv henvender sig til egen læge grundet somatisk sygdom, og vi er ikke altid informeret om hvilken receptpligtig medicin de indtager. Vi kan kun opfordre beboerne til at fortælle os om de indtager anden medicin, og dette ene og alene for at sikre at der ikke er interaktion mellem den af os kendte medicin og de der evt er ordineret af egen læge.

 

1.6.14.

Håndtering af afvigelser i forbindelse med medicinadministration, herunder afvigelser i dokumentation.

Hvis medicin gives til en forkert beboer eller dosis ikke svarer til den ordinerede SKAL dette indberettes på skemaet utilsigtede hændelser. Psykiater eller egen læge skal orienteres og under hensyntagen til hvilken fejl der er begået ordinere den videre behandling.

 

1.6.15.

Personalets egenkontrol.

Ved modtagelse af dosispakninger kontrolleres det første døgn, at posernes indhold svarer til det der er skrevet i apotekets doseringskort og i Bostedet. Der kan være afvigelser, således at der kan være seponeret medicin i poserne, som skal fjernes, hvilket betyder at vores egne optegnelser og apotekets ikke er enslydende.

Det er ALTID vores egne optegnelser der er gældende.

Ved modtagelse af medicin i emballage kontrolleres doseringen med Bostedet, samt med EPM´en. Den vil altid være til stede, hvor det er psykiateren der har ordineret, er det egen læge er det ofte en mundtlig ordination.

En gang i hvert kvartal udfyldes skema til Intern Kvalitetskontrol.

 

1.7.

De skriftlige instrukser vedrørende medicinhåndtering er kendt og følges af personalet

Ved nyansættelser af medicinansvarlige gennemgås og udleveres dette materiale samt Håndbog for Medicinadministration. Første gang man logger ind i Bostedet, skal man skrive under på at man har læst medicininstruksen.

 

 

 

Frederiksberg 18/07-2005

Revideret 18/07-2008

Revideret 11/06-2010