Idrætscertificeret

Idrætscertificeret som bosted

 

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) tilbyder en unik mulighed for at blive idrætscertificeret som bosted. Et bosted, hvor hverdagsmotion, struktureret fysisk aktivitet og til­knytningen til den frivillige idræt tages seriøst. Hvor kontakten til det frivillige foreningsliv og idrætten er et opgør med usund levevis og ja tak til en sundere livsstil, en ny tilgang til synlighed i lokalområdet og det hele gennem idrætten og hvor idrætskulturen bliver omdrejningspunktet.

Set i forhold til almenbefolkningen dør alt for mange borgere med psykiske lidelser for tidligt. Tal fra Sund­hedsstyrelsen viser, at dødeligheden er mellem 15-20 år før gennemsnitsbefolkningen, og at målgruppen rammes hyppigere af livsstilssygdomme som diabetes 2 og hjerte-karsygdomme.

Nye forskningstal viser, at ved kontinuerlig fysisk akti­vitet, kan dødeligheden mindskes eller helt undgås. Vi ved også, at specielt borgere med psykiske lidelser ofte lever et ensomt liv og med ensomheden følger både fysisk inaktivitet, usund levevis og ingen eller kun få relationer til livet uden for matriklen.

Idrættens positive effekter og værdier ind på bostedet

  • Medarbejdere og borgere på bostedet gøres bevidste om idrættens værdier og sundhedens betydning for borgere med psykiske vanskeligheder.
  • Medarbejdere og beboere på bostedet får indsigt i, forståelse for og redskaber til at anvende idræt, fysisk akti­vitet og bevægelse i den daglige praksis.
  • Bostedet sætter fokus på de positive synergieffekter, som et tættere samarbejde med civilsamfundet kan tilføre stedet og stedets beboere.
  • Bostedet får skabt et fundament for frivillighed, hvor "borger hjælper medborger", én til én eller i et forenings­fælleskab.
  • Bostedet får tilbudt at indgå i netværk med andre bosteder, der ligeledes arbejder med en målsætning om mere fysisk aktivitet i hverdagen for målgruppen.

At blive Idrætscertificeret kræver bla. at Bostedet skal sikre at der er et bredt udsnit af idræts­rekvisitter/udstyr til rådighed. Bostedet skal tilbyde hverdagsmotion af 60 minutters varighed dagligt, tre ugentlige idrætsaktiviteter samt en årlig event.

At Bostedet skal stille et motionsrum med et alsidigt udvalg af udstyr til rådighed og prioritere, at have en cykelstald med forskellige cykler, som opfylder mål­gruppens behov og muligheder for at blive en del af den danske cykelkultur. Det kan være sofacykler, trehjulede cykler, stationære cykler, tandemcykler, mountainbikes, city-bikes mv.

At Idrætten skal varetages af kvalificerede og uddannede instruktører på bostedet. Bostedets medarbejdere gennemgår en basisuddan­nelse, som består af en kick-off-dag samt et instruk­tørkursus (se efterfølgende sider). Efterfølgende er der mulighed for selv at sammensætte sin idrætsprofil ved at satse på specifikke aktiviteter.

At Bostedet skal skabe et frivilligt foreningsmiljø omkring sine aktiviteter. Det kan enten ske ved, at der indledes samarbejde med allerede eksisterende IFS-foreninger i nærområdet.

Der er indgået aftale med DAI om idrætscertificering af Bostedet Thea ved møde med Lisbeth Crafach d. 21. december 2016. 2 medarbejdere er tilmeldt på FAK-uddannelse i DAI regi, 4 dages uddannelse (9.,10. og 25.,26. januar). Kick-off-dag (undervisere fra DAI) d. 31. marts for alle medarbejdere med efterfølgende certificering.

 

Med venlig hilsen

 

Jan Svensson